Hoogbegaafdheid in de PLUS klas

Wij werken samen met de bovenschoolse PLUS-klas voor (hoog)begaafde kinderen uit groep 6-8. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, uit Schiedam Noord, kunnen in deze groep geplaatst worden.

Als wij merken dat kinderen meer uitdaging nodig hebben dan bieden wij dat op Loep. Wij werken met stam- en niveaugroepen waardoor wij heel goed kunnen aansluiten op de onderwijsbehoeften van kinderen. Kinderen kunnen per vak, geplaatst worden op een hoger niveau dan hun leerjaar en krijgen (verkorte) instructie en verwerking. We kunnen de leerstof ook gemakkelijk compacten en verrijken. Als kinderen hier niet voldoende aan hebben kunnen ze geplaatst worden in de PLUSklas.

Criteria voor plaatsing in de bovenschoolse PLUSklas zijn:

  • De signaleringslijst (DHH) toont aan dat deze leerling deze specifieke uitdaging nodig heeft;
  • School, leerling en ouders zien het belang van meer uitdaging.
  • De plaatsingscommissie is akkoord met de plaatsing.

Op vrijdag werken de kinderen de hele dag met een leerkracht, Denis Spanjaard, die hier speciaal voor opgeleid is. Om deze lessen goed inhoud te geven zijn er ook contacten met de Erasmus universiteit en het Stedelijk Gymnasium. De leerlingen worden extra uitgedaagd en gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Voorwaarde voor plaatsing is dat kinderen iedere vrijdag beschikbaar zijn (uitgezonderd schoolkamp).

Kinderen van groep 1 t/m 8 worden met een quickscan gescreend. Mocht er aanleiding zijn dan gaan we met ouders in gesprek om de leerlingen extra uitdaging te bieden. Daar zijn ook binnen de groep voldoende mogelijkheden voor beschikbaar.

In de bovenschoolse plusgroep Primo Noord zitten leerlingen van verschillende scholen die naast extra uitdaging in de klas nog meer uitdaging en begeleiding nodig hebben.
Op school wordt gekeken hoe leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. Er zijn leerlingen die extra snelle denksprongen kunnen maken, een hoge intelligentie hebben, snel van begrip zijn, grote algemene interesses hebben, taalvaardig zijn, groot analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen hebben en graag buiten de kaders denken. Voor deze groep is de plusgroep in het leven geroepen.
Bovenstaande vaardigheden kunnen een voordeel zijn voor een leerling, maar er hangt ook een aantal nadelen aan. Deze groep leerlingen is geestelijk vroeg rijp en mist daardoor vaak aansluiting met de groep. Ze worden soms niet begrepen, kunnen faalangstig zijn, kunnen vormen van perfectionisme hebben, kunnen de regels bevragen of een sterk gevoel van rechtvaardigheid bezitten en vertonen hierdoor soms uitzonderlijk gedrag. Ook bestaat de kans op onderpresteren. Dat de geestelijke ontwikkeling niet altijd gelijk loopt met de sociaal-emotionele ontwikkeling kan voor een leerling heel frustrerend zijn.
In de plusgroep werken we met persoonlijke doelen. Deze doelen stellen de leerlingen zelf op. Zo lopen deze persoonlijke doelen naast de vakinhoudelijke doelen.
De opdrachten in de plusgroep richten zich vooral op het analytisch, creatief en praktisch denkvermogen. Veelal wordt er samengewerkt aan een project voor meerdere weken. Dit heeft altijd een onderzoekend of ontwerpend karakter en wordt afgesloten met een presentatie. Met vakken als creatieve taal, filosofie en debatteren wordt ook tegemoet gekomen aan de verbaal sterke leerlingen.
Naast de lessen op school, die door een gespecialiseerde leerkracht worden vormgegeven, wordt er ook met regelmaat een bezoek aan het stedelijk gymnasium gebracht.

De school heeft, als aanvullend onderdeel op het ondersteuningsplanplan, een bovenschools-plusgroep-plan. In dit plan wordt het beleid van de school ten aanzien van onderwijs aan de (hoog)begaafde leerling met een ontwikkelingsvoorsprong geformuleerd.

Bekijk hier al het nieuws