Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van leerlingen, ouders en personeel. Zij vergaderen 6 tot 8 keer per jaar. Ouders en teamleden kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_8210-768x1024.jpeg

Ook kunnen zij invloed uitoefenen op het schoolbestuur, als zij zitting nemen namens de school in de GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). In de GMR zitten vertegenwoordigers, per school 1 ouder en 1 leerkracht. Alle PRIMO-scholen hebben een afvaardiging in de GMR zitten.

Wilt u contact met de MR of heeft u vragen. Stel uw vragen aan de MR via mr@loepschiedam.nl

Adviseren

De MR heeft een belangrijke taak. Zij adviseert bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het toelaten of verwijderen van leerlingen.

Het schoolbestuur vraagt de MR om instemming bij besluiten over deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. Zeker met de nieuwe school in het vooruitzicht een leuke taak! De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS). De directeur van de school zal u, namens het bevoegd gezag, tijdens de vergaderingen informeren over de algemene gang van zaken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen in het MR reglement ligt vast op welke wijze de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

De MR houdt zich tevens bezig met structurele zaken en dient als klankbord namens de ouders.

Zo wordt zij door het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

Bekijk hier al het nieuws